Latin Dili ve Edebiyatı

Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümünün Yunan Dili ve Edebiyatı ABD’nın yanı sıra 2. Anabilim dalı olarak Lisans seviyesinde ilk kez 2019 yılı Güz Döneminden itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Gerek dil yapıları bakımından, gerekse tarihsel, kültürel ve idari olarak iç içe geçmiş Eski Yunan ve Roma kültürünü birbirinden ayırmak olanaksızdır. Bu nedenle her iki kültür tek bir isim altında Greko-Romen kültürü olarak adlandırılmıştır. Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalını seçmiş olan bir öğrenci öncelikli olarak, Roma İmparatorluğu’nun yanı sıra Eski Yunan medeniyetinin dilini, edebiyatını, kültürünü ve tarihini öğrenir.  Dolayısıyla öğrenciler öncelikle artık konuşulmayan ve “klasik” ve “ölü” olarak adlandırdığımız Latince ve Eski Yunancayı öğrenmek suretiyle her iki dilde yazılmış edebi metinler ve diğer belgeleri anlar, tarihi yorumunu yapar ve bilgi üretir.


Res Gestae Divi Augusti ~ Ancyra

Bu yolla bilgi üreten bilim dalına Klasik Filoloji; bu bilgiyi üreten kişiye de Klasik Filolog adı verilir. Bu diller Batı Uygarlığı olarak adlandırdığımız ül­kelerin konuştukları dillerin kökenini oluşturmaktadır. Bu iki dili iyi düzeyde öğrenmek, ilgili bilim dalına adım atmanın ilk ve ön koşuludur. Çünkü bu diller asıl amaç olan bilimsel çalışmaları yapabilmek için birer araçtır. Akdeniz Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde İstanbul ve Ankara üniversitelerinden farklı olarak, daha çok Klasik Filolojinin bir alt dalı olan ve “Epigrafi” olarak adlandırılan bir bilim dalında akademik çalışmalar yürütülmekte ve bölümde okuyan öğrencilere de Yunan ve Latin Epigrafisi özelinde bu bilim dalının gerekleri öğretilmektedir. Epigrafi genel olarak, bugün artık kimsenin konuşmadığı, ölü bir dilde, taş, pişmiş toprak, metal veya benzer malzemeler üzerine Antikçağ’da yazılmış ve günümüze iyi ya da kötü bir şekilde korunarak gelebilmiş bel­geleri deşifre eden, okuyan, anlayan ve bu belgeleri modern bir dile çevirerek tarihi yorumunu yapan bilim dalına verilen isimdir. Bölümümüzde bunun yanı sıra epigrafik malzemelerle doğrudan ilişkili olan veya olmayan Greko-Romen kültürünü bir bütün olarak anlamaya yönelik olarak Latince ve Eski Yunanca olarak yazılmış Antik Dönem yazarlarına ait edebi eserler de okunup yorumlanmaktadır.


Azatlı bir Çifte ait Mezar Yazıtı ~
Roma

Misyon

Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nün misyonu; Avrupa ve Önasya tarihinin bütün evrelerini yaşamış, klasik anlamda Batı ve Doğu dünyasının bütün kültür ürünlerini bünyesinde toplamış ve bu mirasın bugün tek resmi mirasçısı olan halkımızın bugünkü Türkiye sınırları içindeki tarihi mirasa topyekun sahip çıkması, onu insanlığa olduğu kadar kendine de mal etmesi, yani vatan, tarih ve kültürel mutabakat ilişkisini bilimsel zemine oturtarak ve eğitim-öğretim programlarını bu çerçevede düzenleyerek, bu misyonu özümseyen ve gelecek kuşaklara doğru bir biçimde aktaran nesiller yetiştirmektir. Bölümümüz bu misyon çerçevesinde şu amaçlara hizmet etmektedir. Büyük bir bölümü Anadolu kökenli kültür birikimine dayanan Avrupa Medeniyetinin özünü oluşturan Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının kavranıp özümsenmesini sağlayarak, üyesi olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği ile aramızdaki ortak paydaların oluşmasına zemin hazırlamak.

Vizyon

Bölümümüzün nihai hedefi, ülkemiz toplumunun hümanist ve özgür düşünen bireylerden oluşmasına katkıda bulunmak ve kültürel mirasa topyekûn sahip çıkarak ortak bir tarih bilinci yaratmaktır. Eskiçağdan günümüze kalan edebi kaynakları ve ülkemizde sayıları yüz binleri bulan epigrafik ve nümizmatik belgeleri işleyebilecek; Klasik eğitim temelinde hümanist bilince sahip, bağımsız ve eleştirel düşünebilecek ve bu bilinci topluma yayabilecek öğrenciler yetiştirmek.

İletişim

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Kampüs, 07070 Konyaaltı/Antalya/Türkiye
Tel: +90 242 3102391
Tel: +90 242 3102391