Programlar

Programlar

Bölümün kuruluşuyla birlikte, 1997 yılında Yüksek Lisans ve bir yıl sonra da, 1998 yılında doktora ve lisans programları açılmıştır. 2000 yılından itibaren bölüme, zorunlu olmayan bir yıl Almanca hazırlık programı getirilmiştir. Öğrencilerin Almanca öğrenmeleri bölüm derslerinde (özellikle Eski Yunanca ve Latince’de) ve ileriye yönelik bilimsel çalışmalarında başarılı olmaları açısından çok önemlidir.


Lisans Programı

LİSANS EĞİTİMİ

Akdeniz Üniversitesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde öğrenciler öncelikle artık konuşulmayan ve bu nedenle “ölü” olarak adlandırdığımız iki tane dili öğrenirler. Bunlar Eski Yunanca ve Latincedir. Bu diller Batı Uygarlığı olarak adlandırdığımız coğrafyanın içerisinde kalan ülkelerin konuştukları dillerin kökenini oluşturmaktadır. Oldukça kapsamlı ve zor olan bu “ölü” dilleri öğrenebilmek için daha önceden herhangi bir yabancı dili (batı dillerinden birisini) çok iyi düzeyde olmasa da gramer yapısı açısından iyice öğrenmiş olmak, dil öğrenmeyi sevmek ve buna yatkınlık ile masa basında sıkılmadan, tutkuyla ve saatlerce çalışabilmek gerekmektedir. Bu iki dili iyi düzeyde öğrenmek, ilgili bilim dalına, yani Epigrafi bilimine adım atmanın ilk ve ön koşuludur.

Çünkü bu diller asıl amaç olan bilimsel çalışmaları yapabilmek için birer araçtır. Bölümde, amaca uygun olarak ilk dört yarıyıl ağırlıklı olarak Eski Yunanca ve Latince dersleri okutulmaktadır. Bu derslerin yanı sıra Eski Yunan ve Roma dünyasını kültürel, tarihi coğrafi, sosyal, siyasal, edebi ve felsefi açıdan ve özellikle epigrafik malzeme ağırlıklı olarak inceleyen dersler de verilmektedir. Bu dersler de antik dünyayı öğrenebilmek için zorunlu ve eskiçağ bilimleri yapabilmek için temeli oluştururlar. Beşinci yarıyıldan itibaren ise, Epigrafi bilimiyle ilgili derslere ve yazıt çözümüne geçilmektedir.

165 164


Lisansüstü Programları

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde hem yüksek lisans hem de doktora programları bulunmaktadır.


Myra Gezisi 30.04.2010

Misyon

Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nün misyonu; Avrupa ve Önasya tarihinin bütün evrelerini yaşamış, klasik anlamda Batı ve Doğu dünyasının bütün kültür ürünlerini bünyesinde toplamış ve bu mirasın bugün tek resmi mirasçısı olan halkımızın bugünkü Türkiye sınırları içindeki tarihi mirasa topyekun sahip çıkması, onu insanlığa olduğu kadar kendine de mal etmesi, yani vatan, tarih ve kültürel mutabakat ilişkisini bilimsel zemine oturtarak ve eğitim-öğretim programlarını bu çerçevede düzenleyerek, bu misyonu özümseyen ve gelecek kuşaklara doğru bir biçimde aktaran nesiller yetiştirmektir. Bölümümüz bu misyon çerçevesinde şu amaçlara hizmet etmektedir. Büyük bir bölümü Anadolu kökenli kültür birikimine dayanan Avrupa Medeniyetinin özünü oluşturan Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının kavranıp özümsenmesini sağlayarak, üyesi olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği ile aramızdaki ortak paydaların oluşmasına zemin hazırlamak.

Vizyon

Bölümümüzün nihai hedefi, ülkemiz toplumunun hümanist ve özgür düşünen bireylerden oluşmasına katkıda bulunmak ve kültürel mirasa topyekûn sahip çıkarak ortak bir tarih bilinci yaratmaktır. Eskiçağdan günümüze kalan edebi kaynakları ve ülkemizde sayıları yüz binleri bulan epigrafik ve nümizmatik belgeleri işleyebilecek; Klasik eğitim temelinde hümanist bilince sahip, bağımsız ve eleştirel düşünebilecek ve bu bilinci topluma yayabilecek öğrenciler yetiştirmek.

İletişim

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Kampüs, 07070 Konyaaltı/Antalya/Türkiye
Tel: +90 242 3102391
Tel: +90 242 3102391